అది గిట్టని వాళ్లు చేస్తున్న ప్రచారం: మురళీధర్ రావు