ఎప్పుడు తప్పుకుంటున్నావ్ సిద్ధూ… అంటూ వెలసిన పోస్టర్లు