బ్రేకింగ్: బెజవాడలో అప్రకటిత కర్ఫ్యూస్.. ప్రజల ఆగ్రహం