అఖిల ప్రియ భర్త బెదిరింపులు: పోలీస్ కేస్ నమోదు

వైసీపీ వైపు అఖిల ప్రియ చూపు.. జగన్ అన్న కరుణిస్తాడా..!