పాయల్..అతడు ప్రియుడని చెప్పి మా హృదయాలు గాయపర్చకు!