ప్రకాష్ రాజ్‌ను సినిమాల నుంచి బహిష్కరించాలి: హిందూ సంఘాలు