సెక్రటేరియెట్ శాసన సభ భవనాల అప్పగింతలు పూర్తవుతున్నాయి

Assignment of Secretariat Legislative Buildings is nearing completion, సెక్రటేరియెట్ శాసన సభ భవనాల అప్పగింతలు పూర్తవుతున్నాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *