అమరావతిలో భూముల ధరలు పడిపోవడానికి జగన్ వైఖరే కారణం అంటున్న ప్రతిపక్ష వాదనతో ఏకీభవిస్తారా..?
81 votes · 81 answers
Vote