సమ్మెలో పాల్గొన్న కార్మికులను ఉద్యోగాలనుంచి తొలగిస్తాం

TS RTC Strike has not allowed, సమ్మెలో పాల్గొన్న కార్మికులను ఉద్యోగాలనుంచి తొలగిస్తాం
TS RTC Strike has not allowed, సమ్మెలో పాల్గొన్న కార్మికులను ఉద్యోగాలనుంచి తొలగిస్తాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *