మిస్ ఇండియా 2019 సెకండ్ రన్నరప్‌గా తెలంగాణ యువతి ‘సంజనా విజ్’ ఫోటోస్

Snajana Vij, మిస్ ఇండియా 2019 సెకండ్ రన్నరప్‌గా తెలంగాణ యువతి ‘సంజనా విజ్’ ఫోటోస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *