రైతులకు పెద్దపీట… ఏపీ బడ్జెట్ లో ప్రధాన కేటాయింపులివి..?

Farmers, రైతులకు పెద్దపీట… ఏపీ బడ్జెట్ లో ప్రధాన కేటాయింపులివి..?
Farmers, రైతులకు పెద్దపీట… ఏపీ బడ్జెట్ లో ప్రధాన కేటాయింపులివి..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *