బోటును బయటకు తీయడం సాధ్యమేనా..?

Is it possible to pull the boat out?, బోటును బయటకు తీయడం సాధ్యమేనా..?
Is it possible to pull the boat out?, బోటును బయటకు తీయడం సాధ్యమేనా..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *