పెళ్లికంటే సహజీవనం వైపే యువత మొగ్గుచూపుతున్నారా?

Do you prefer a younger sister to marry than married?, పెళ్లికంటే సహజీవనం వైపే యువత మొగ్గుచూపుతున్నారా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *