ఏపీలో పెన్షన్లపై రివ్యూ..వారికి ఒకేసారి రెండు నెలల పెన్షన్…