విషాదం… అగ్ని ప్రమాదంలో తల్లి, ఐదుగురు బిడ్డలు సజీవదహనం