ఏయూని టాప్‌లోకి తీసుకొస్తా.. కొత్త స్టాఫ్‌ని తీసుకుంటాం: జగన్