ఇండియన్ టెక్కీలకు అమెరికా షాక్.. ఈసారి ఏం చేసిందంటే ?