చరణ్ నీ గురించి ఏం చెప్పాలి రా.. మీడియా ముందే తమన్నా..