తాత్కాలిక అధ్యక్షుడి వైపే కాంగ్రెస్ మొగ్గు?

ఆ టాస్ కాయిన్ ఎంతకు అమ్ముడుపోయిందంటే!