డిసెంబర్ 6 నుంచి జియో ఛార్జీల మోత..వాటి నుంచి ఇలా తప్పించుకోండి