బ్రేకింగ్: ఓడిన అభ్యర్థులను గదిలో బంధించిన పోలీసులు