బురేవి తుఫాన్ బారినపడ్డ రామేశ్వరం ధనుష్కోడి దృశ్యాలు..సముద్రంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్న ఈదరగాలులు .

బురేవి తుఫాన్ కారణంగా రామేశ్వరం ధనుష్కోడి వద్ద సముద్రంలో ఈదరగాలులు అల్లకల్లోలం సృష్టించాయి.. రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 10:20 am, Sat, 5 December 20
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.
రామేశ్వరం ధనుష్కోడి సమీపంలోని దృశ్యాలు.