ఆంధ్ర ప్రదేశ్
Page 4

ఆ ఊరంతా కవలలే..

ఆ బావిలో నీళ్లు తాగినవారికి కవల పిల్లలు పుడుతున్నారు. గత ఇరవై