ట్రంప్ భారత్ పర్యటన

Poll

లాక్ డౌన్ ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తున్న వారి పట్ల ప్రభుత్వాలు మరింత కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారా ?
16398 votes · 16398 answers

వైరల్ న్యూస్